جستارهای نوین ادبی, دوره (148), شماره (1), سال (2005-4) , صفحات (107-127)

عنوان : ( بیگانگی و گریز در شعر معاصر عربی )

نویسندگان: نجمه رجائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر بنیادی در جهان بینی بشر ، طی دو قرن اخیر و تحول اساسی نظریه های علمی - فلسفی از مفهوم ثبات به مفهوم تغییر دائمی و نسبیت همه واقعیتهای خارجی و تلقی ماده به عنوان مبنای هستی همه از یک سو ، وقایع سیاسی جهان بخصوص وقایع نیمه اول قرن بیستم از سوی دیگر ، زمینه فکری را برای پذیرش عقیده و بیهودگی و بیهدفی وجود و عالم و اعتقاد به تابعیت قهری و جبری انسان در برابر عوامل فیزیکی ، محیطی ، مادی و روانی فراهم ساخت . محصول چیرگی این عقیده بر اندیشه ذهن بشر بیگانگی او از خویش و از معنویت و از عالم خارجی و واقعی بود ...

کلمات کلیدی

, شعر معاصر عربی , بیگانگی و گریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202723,
author = {رجائی, نجمه},
title = {بیگانگی و گریز در شعر معاصر عربی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2005},
volume = {148},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7187},
pages = {107--127},
numpages = {20},
keywords = {شعر معاصر عربی ، بیگانگی و گریز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیگانگی و گریز در شعر معاصر عربی
%A رجائی, نجمه
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2005

[Download]