علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (3), سال (2006-3) , صفحات (1-9)

عنوان : ( تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان )

نویسندگان: علیرضا دادخواه , قربانعلی رسام , محمود قربان زاده نقاب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه شوید آزمایشی در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان انجام شد. در این آزمایش از طرح کرت های خرد شده در قالب پایه بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد.

کلمات کلیدی

, شوید, تاریخ کاشت, نیتروژن, اجزائ عملکرد, دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202727,
author = {دادخواه, علیرضا and رسام, قربانعلی and قربان زاده نقاب, محمود},
title = {تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
volume = {13},
number = {3},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {شوید، تاریخ کاشت،نیتروژن، اجزائ عملکرد،دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان
%A دادخواه, علیرضا
%A رسام, قربانعلی
%A قربان زاده نقاب, محمود
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]