علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (4), سال (2006-3) , صفحات (75-82)

عنوان : ( تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مژگان ثابت تیموری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غلات، یکی از تولیدات زراعی پراهمیت وارزان است که نیاز تغذیه ای بسیاری از مردم دنیا را خصوصاَ در مناطق فقیر تأمین میکند وارزن به عنوان یک گیاه مقاوم در برابر تنشهای محیطی، از جمله غلات فراموش شده میباشد و کشت آن محدود به مناطق گرم وخشک واراضی نامرغوب است. لذا به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی ومقدار فسفر موجود در خاک بر میزان کلروفیل ،عملکرد واجزاء عملکرد ومقدار فسفر تجمع یافته در برگ پرچمی دو نوع ارزن دم روباهی و ارزن پروسو ،آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه در سال 1383 انجام شد . سطوح خشکی معادل 80 درصد و50 درصد ظرفیت زراعی و سطوح فسفر به میزان 20،10،0 میلی گرم فسفر به ازاء هر کیلو گرم خاک وبا افزودن K2PO4 بکار رفت. میزان آب مورد نیاز برای هر تیمار،با توزین روزانه گلدانها تأمین شد. با افزایش تنش خشکی عدد کلروفیل متر در ارزن دم روباهی کاهش معنی داری نشان داد (05/0>P) ، لیکن در ارزن پروسو تغییرات،دارای روند افزایشی معنی دار بود(05/0>P). وزن خشک بوته ها با افزایش تنش خشکی کاهش داشت ولی شاخص برداشت پانیکول در کلیه تیمارها مشابه بود. ارتفاع بوته تحت تنش شدید خشکی درهر دو نوع ارزن کاهش معنی داری را نشان داد(0.05P<) . در ارزن پروسو ،تجمع فسفر در برگ پرچمی درترکیب 80 درصد ظرفیت زراعی با افزایش میزان فسفر خاک افزایش ودر50% ظرفیت زراعی کاهش معنی دارنشان داد،ولی در ارزن دم روباهی با افزایش میزان فسفر خاک تغییرات معنی داری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, : ارزن دم روباهی , ارزن پروسو , فسفر تجمع یافته در برگ , تنش خشکی, اجزاءعملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202733,
author = {خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and ثابت تیموری, مژگان},
title = {تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {4},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {75--82},
numpages = {7},
keywords = {: ارزن دم روباهی ،ارزن پروسو ،فسفر تجمع یافته در برگ ،تنش خشکی،اجزاءعملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L)
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A ثابت تیموری, مژگان
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]