بیابان- Desert, دوره (10), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (361-368)

عنوان : ( تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک )

نویسندگان: اعظم خندان کاریزبالائی , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزودن مواد آلی به خاک یکی از معمولی ترین روشها برای بهبود خصوصیات فیزیکی خاک است. در آزمایش گلخانه ای نقش کودهای آلی و شیمیایی برخصوصیات فیزیکی خاک پس از برداشت گیاه بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار کود گاوی (4 و 8 تن در هکتار)، تیمار کمپوست زباله شهری ( 4 و 8 تن در هکتار) و تیمار کود شیمیایی با مقادیر نیتروژن و فسفر بترتیب N30P10، N30P20، N60P10، N60P20 کیلوگرم در هکتار و یک تیمار شاهد هر کدام با سه تکرار بود. چگالی ظاهری خاک در تیمارهای کود آلی در مقایسه با کودهای شیمیایی بطور معنی داری کاهش یافت. ظرفیت نگهداری رطوبت، درصد تخلخل و درصد روزنه های ریز در تیمار کمپوست و درصد روزنه های درشت در تیمارهای کود گاوی و کمپوست بیشترین مقدار را دارا بودند. در این تحقیق اثرات مثبت کودهای آلی در مقایسه با کودهای شیمیایی بر خصوصیات فیریکی خاک بمراتب بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری, کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202738,
author = {خندان کاریزبالائی, اعظم and آستارائی, علیرضا},
title = {تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک},
journal = {بیابان- Desert},
year = {2006},
volume = {10},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-0875},
pages = {361--368},
numpages = {7},
keywords = {تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک
%A خندان کاریزبالائی, اعظم
%A آستارائی, علیرضا
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 2006

[Download]