علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-3) , صفحات (53-60)

عنوان : ( تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین )

نویسندگان: , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فریدون افتخارشاهرودی , , مجتبی طهمورث پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

کلمات کلیدی

تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202739,
author = {, and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and افتخارشاهرودی, فریدون and , and طهمورث پور, مجتبی},
title = {تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {3},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {53--60},
numpages = {7},
keywords = {تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
%A ,
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A ,
%A طهمورث پور, مجتبی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]