علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2006-5) , صفحات (116-122)

عنوان : ( تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند )

نویسندگان: مرتضی تهامی پور , علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با استفاده از روش برنامه ریزی خطی به تعیین قیمت سایه ای و تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی پرداخته می شود. جامعه آماری شامل پسته کاران شهرستان زرند کرمان می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای برای دشت های موجود که شامل دشت زرند و دشت سیریز می باشند اطلاعات لازم در سال 83-1382 بدست آمده است و جهت تشکیل مدل برنامه ریزی خطی از آنها استفاده شده است. پس از اجرای الگوی برنامه ریزی برای هر دشت، قیمت سایه ای آب، تابع تقاضای معیاری و الگوی بهینه مصرف آب مشخص می گردد. سپس با استفاده از تابع تقاضای خطی تخمین زده شده، جهت تعیین اندازه بهینه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در حالت رقابت آزاد در دشت های مذکور اقدام گردید. نتایج نشان می دهد که متوسط قیمت سایه ای برای آب با شوری های مختلف برای دشت های زرند و سیریز به ترتیب 4645 و 2619 ریال به ازای هر مترمکعب می باشد. کشش قیمتی تقاضای آب برای هر کدام از این دشت ها به ترتیب -0.24 و -0.43 است که نشان می دهد تقاضای آب در دشت سیریز نسبت به دشت زرند کشش پذیرتر است ولی در عین حال برای هر دو دشت تقاضای آب بی کشش می باشد. علاوه بر این اگر هیچ مدیریتی بر برداشت از‌ آب های زیرزمینی اعمال نشود مقدار برداشت برای دشت های زرند و سیریز به ترتیب حدود 8 و 3.8 میلیون متر مکعب بیشتر از مقدار فعلی خواهد بود.

کلمات کلیدی

, تابع تقاضا, برنامه ریزی خطی, پسته, آب, قیمت سایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202748,
author = {مرتضی تهامی پور and کرباسی, علی رضا and دانشورکاخکی, محمود},
title = {تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {1},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {116--122},
numpages = {6},
keywords = {تابع تقاضا، برنامه ریزی خطی، پسته، آب، قیمت سایه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند
%A مرتضی تهامی پور
%A کرباسی, علی رضا
%A دانشورکاخکی, محمود
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]