نامه فرهنگستان, شماره (24), سال (2005-3) , صفحات (30-47)

عنوان : ( تکیه جمله در جمله ساده فارسی )

نویسندگان: علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکیه جمله در این مقاله، هدف ما این است که جا و نقش تکیه را در جمله ساده فارسی بررسی کنیم. اما، قبل از آن، لازم است جمله ساده و تکیه جمله را تعریف کنیم. جمله ساده جمله ای است که، بر خلاف جمله مرکب (جمله دو یا چند فراکرد اصلی) و جمله مختلط (جمله متشکل از یک یا چند فراکرد اصلی)، دارای یک بند و در نتیجه یک فعل است. در این مقاله، بحث ما محدود به جمله ساده است. جمله ساده را می توان، بر مبنایی نحوی، با الگوی کلی V (S)(X) نشان داد. در این الگو، پرانتز نشانه اختیاری بودن، S فاعل، V فعل و X بیانگر هر عنصر اعم از مفعول (مستقیم یا غیر مستقیم)، متمم و گروه حرف اضافه ای است. همچنین ترتیب عناصر در این الگو ترتیب عادی یا بی نشان است. تکیه برجستگی یکی از هجاهای کلمه نسبت به هجاهای دیگر همان کلمه یا سایر کلمات جمله است. این تعریف، در واقع، دو پدیده مجزا را در بر می گیرد: یکی تکیه کلمه و آن برجسته ساختن یک هجای کلمه است نسبت به هجاهای دیگر همان کلمه با زیرتر ادا کردن آن؛ دیگری جمله و آن برجسته ساختن یکی از عناصر جمله است نسبت به عناصر دیگر آن. در زبانهایی که کلمات تکیه پذیرند، از جمله زبان فارسی، تکیه کلمات ذاتی کلمه و قابل پیش بینی است و لذا توصیف تکیه کلمه و قواعد تکیه گذاری کمتر محل اختلاف است. اما تکیه جمله، به دلیل ماهیت و گونه گونی و عوامل دخیل در آن، از مباحث بحث بر انگیز است...

کلمات کلیدی

تکیه جمله در جمله ساده فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202757,
author = {خزاعی فرید, علی},
title = {تکیه جمله در جمله ساده فارسی},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2005},
number = {24},
month = {March},
issn = {1025-0832},
pages = {30--47},
numpages = {17},
keywords = {تکیه جمله در جمله ساده فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکیه جمله در جمله ساده فارسی
%A خزاعی فرید, علی
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2005

[Download]