پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2005-3) , صفحات (182-196)

عنوان : ( دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهد )

نویسندگان: مجید عباس پور , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در گیاه ذرت، آزمایشی در بهار سال 78 در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی مشهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحلة اجرا در آمد. تیمارها در دو گروه به ترتیب : تداخل علفهای هرز تا مرحلة 4 برگی ذرت ( 19 روز پس از کاشت )، 7 برگی ( 34 روز پس از کاشت )، 11 برگی ( 48 روز پس از کاشت)، 13 برگی ( 52 روز پس از کاشت)، 17 برگی ( 59 روز پس از کاشت) و تداخل تمام فصل ( 123 روز پس از کاشت) و گروه دوم، کنترل علفهای هرز تا مراحل فوق بود. نتایج نشان داد که با طولانی شدن زمان تداخل علفهای هرز، وزن خشک و سطح برگ علفهای هرز در واحد سطح افزایش یافت، ولی تراکم علف های هرز با افزایش طول دورة تداخل روند کاهشی از خود نشان داد و حداقل تراکم در تیمار تداخل تمام فصل به 23 بوته در متر مربع رسید. با گذشت فصل رشد، گون ههای علف هرز چهار کربنه مانند تاج خروس و سوروف، بر علف های هرز سه کربنه غالب شدند. بطوری که در تیمار تداخل تمام فصل، وزن خشک علف هرز تاج خروس 93 % وزن خشک کل عل فهای هرز و سطح برگ تاج خروس 86 % از کل سطح برگ عل فهای هرز را به خود اختصاص داد. رشد مجدد علفهای هرز فقط در تیمار 19 روز عاری از علف هرز، قابل ملاحظه بود و باعث کاهش رشد ذرت در این تیمار شد. عملکرد دانه در 59 و 123 روز تداخل علف هرز بود، ،52 ، 59 و 123 روز عاری از علف هرز بطور معن یداری بیشتر از تیمارهای 48 ، تیمارهای 52 ولی بین سایر تیمارها از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بر طبق معادلات سیگموئیدی برازش داده شده برای هر دو گروه تیمارها، و بر حسب 10 در صد کاهش عملکرد نسبت به شاهد بدون تداخل، دورة بحرانی کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی مشهد، بین 20 تا 56 روز پس از کاشت ( 4 تا 14 برگی) بدست آم

کلمات کلیدی

, دوره بحرانی, علف هرز, ذرت, کاهش عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202769,
author = {عباس پور, مجید and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {182--196},
numpages = {14},
keywords = {دوره بحرانی، علف هرز، ذرت، کاهش عملکرد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهد
%A عباس پور, مجید
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]