علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-5) , صفحات (111-118)

عنوان : ( سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله )

نویسندگان: محمدحسین اق خانی , سعید مینایی , تیمور توکلی هشتجین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله

کلمات کلیدی

سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202776,
author = {اق خانی, محمدحسین and سعید مینایی and تیمور توکلی هشتجین},
title = {سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {3},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {111--118},
numpages = {7},
keywords = {سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله
%A اق خانی, محمدحسین
%A سعید مینایی
%A تیمور توکلی هشتجین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]