کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (3), سال (2005-8) , صفحات (115-128)

عنوان : ( ضرورت های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند سازماندهی اطلاعات، در طول تاریخ از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در هر زمان، بسته به نوع و ماهیت منابع اطلاعاتی و پارادایم ها و رویکردهای مسلط، رهیافت های متفاوتی برای سازماندهی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. ولی امروزه همگام با توسعة جهان دانش، نیاز به بازنگری درنظام های سازماندهی این جهان، جدیترشده. در این مقاله ابتدا ویژگیهای نظام های طبقه بندی سنتی و سرعنوان های موضوعی بر شمرده شده است. سپس بر مبنای برخی افق های نوین ( مانند ساختار و نظام تبادل دانش، نظام فرامتن، منطق فازی، سنجش ناپذیری رده بندیها، و رابطة میان رشته ای)، ضرورت های تحول در نظام های سنتی طبقه بندی مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

• منطق فازی• ساختار دانش• نظام طبقه بندی سنتی• نظریه سنجش ناپذیری علم• نظام فرامتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202786,
author = {داورپناه, محمدرضا},
title = {ضرورت های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2005},
volume = {8},
number = {3},
month = {August},
issn = {1680-9637},
pages = {115--128},
numpages = {13},
keywords = {• منطق فازی• ساختار دانش• نظام طبقه بندی سنتی• نظریه سنجش ناپذیری علم• نظام فرامتن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2005

[Download]