تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (37), شماره (2), سال (2004-8) , صفحات (175-194)

عنوان : ( قصه شعری در ادب عربی )

نویسندگان: نجمه رجائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قصه شعری جلوه ای است از آمیختگی دو هنر سخنوری : شعر و قصه پردازی. در این فن ، شاعر با تکیه بر قدرت الهام و اشاره شعری ، قصه را تا سطح شعر بدیع و برتر ، فرا می برد و دو هنر را در تصویری کامل تر اما واحد که ویژگی های هر دو را منعکس می سازد ، متجلی می کند. برای شکوفایی این هنر در اوج زیبایی و پختگی ، اساسی ترین عامل ، قدرت الهام شعری و استعداد روحی شاعر در تصویرگری و اشاره سازی است. در کنار این موهبت ذاتی ، تکیه بر دستاوردهای جدید علوم ، بویژه روان شناسی برای پردازش قصه ای شعری با همه ویژگی های اصلی هر دو فن ، ضروری است. قصه شعری ، صور ،‌قالب ها ، انواع و موضوعات متنوعی دارد و از این رو برخی انواع آن از عمری دراز به طول عمر شعر عربی برخوردار است و هم از این روست که کمیت قصه های شعری معاصر بسیار قابل توجه است. با این همه ،‌صور عالی و بدیع داستان شعری که ارکان فنی هر دو هنر را در خود جمع آورده باشد ، در نمونه های ادبیات کهن نایاب و در ادبیات معاصر عرب کمیاب است.

کلمات کلیدی

قصه شعری در ادب عربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202789,
author = {رجائی, نجمه},
title = {قصه شعری در ادب عربی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2004},
volume = {37},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-1596},
pages = {175--194},
numpages = {19},
keywords = {قصه شعری در ادب عربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قصه شعری در ادب عربی
%A رجائی, نجمه
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2004

[Download]