علمی کشاورزی, دوره (28), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدید )

نویسندگان: عبدالعلی فرزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق دستگاه جدیدی برای خردکردن علوفه طراحی شده و جهت تغذیه خودکار کشش علوفه با داخل فک خردکن از منحنیهای کوپلر یک مکانیزم چهار رابطی استفاده گردیده است. برای این کار مؤثرترین و کوتاهترین روش انتخاب منحنی کوپلر شناخته شده و بر حسب نیاز اطلس کاملی از این منحنی ها مشتمل بر 8000 منحنی تولید شده است.

کلمات کلیدی

, منحنی های کوپلر, دستگاه برش, خردکن علوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202792,
author = {فرزاد, عبدالعلی},
title = {کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدید},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2006},
volume = {28},
number = {2},
month = {March},
issn = {0254-3648},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {منحنی های کوپلر- دستگاه برش- خردکن علوفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدید
%A فرزاد, عبدالعلی
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2006

[Download]