علوم و صنایع کشاورزی, شماره (3), سال (2006-3)

عنوان : ( محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بین محصولات کشاورزی خراسان )

نویسندگان: امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به محاسبه و بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید محصولات عمده استان خراسان در طی دوره 82-1373 با استفاده از شاخص مالم کوئیست می‌پردازد . نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در بین تمامی محصولات منتخب نوسانات کارآیی در چغندرقند کمترین و در جو آبی بیشترین بوده است . نوسانات بهره‌وری در چغندر بیشترین و در نخود دیم کمترین مقدار بوده است . گرچه تغییرات بهره‌وری از هر دو عامل کارآیی و فناوری ناشی می‌شود اما بطور نسبی در تمام محصولات منتخب به جز گندم دیم و پنبه آبی که در آنها تغییرات بهره‌وری بیشتر تحت تاثیر کارآیی فنی است در سایر محصولات متاثر از فناوری است ...

کلمات کلیدی

, بهره وری کل عوامل تولید , شاخص مالم کوئیست , کارآیی فنی , پیشرفت فناوری , استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202795,
author = {علیزاده, امین},
title = {محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بین محصولات کشاورزی خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
number = {3},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {بهره وری کل عوامل تولید ، شاخص مالم کوئیست ، کارآیی فنی ، پیشرفت فناوری ، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بین محصولات کشاورزی خراسان
%A علیزاده, امین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]