علوم زمین, ( ISI ), شماره (59), سال (2006-3) , صفحات (56-69)

عنوان : ( مرجان های ژیوسین بالایی - فرازنین سازنده بهرام، جنوب ازبک کوه )

نویسندگان: کاوه خاکسار , طیبه رفعت بهاری , علیرضا عاشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرجانهای رگوزا چشمه شیر جنوب ازبک کوه مورد مطالعه قرار گرفتند. در ستون چینه شناسی مورد مطالعه 18 گونه متعلق به 10 جنس رگوزای دونین شناسایی شدند. جنسهای مزبور عبارتند از: Sinodisphyllum، Spinophyllum، Glossophyllum، Acantophyllum، Temnophyllum، Cystihexagonaria، Marisastrum، Hexagonaria، Ceratophyllum، Pseudozaphrentis که سنی معادل ژیوسین پسین تا فرازنین را نشان می دهند. با توجه به ساختمان مرجانها دو مجموعه مرجان تشخیص داده شد. مجموعه اول از مرجانهای کلنی تشکیل شده و به محیطهای ریفی تعلق دارد. مجموعه دوم از مرجانهای انفرادی با دیس اپیمنت تشکیل شده که در محیط کم ژرفای سکوی باز می زیسته است.

کلمات کلیدی

, مرجانهای رگوزا , دونین میانی - بالایی , مجموعه مرجانها , سازند بهرام , چشمه شیر , ازبک کوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202796,
author = {کاوه خاکسار and رفعت بهاری, طیبه and عاشوری, علیرضا},
title = {مرجان های ژیوسین بالایی - فرازنین سازنده بهرام، جنوب ازبک کوه},
journal = {علوم زمین},
year = {2006},
number = {59},
month = {March},
issn = {1023-7429},
pages = {56--69},
numpages = {13},
keywords = {مرجانهای رگوزا ، دونین میانی - بالایی ، مجموعه مرجانها ، سازند بهرام ، چشمه شیر ، ازبک کوه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مرجان های ژیوسین بالایی - فرازنین سازنده بهرام، جنوب ازبک کوه
%A کاوه خاکسار
%A رفعت بهاری, طیبه
%A عاشوری, علیرضا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2006

[Download]