پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2006-8) , صفحات (13-18)

عنوان : ( مطالعه مورفولوژی و مورفومتری عقده های لنفاوی مهم گاو در بازرسی گوشت )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور , بیژن رادمهر , مهداد آل علی دهکردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی شکل و ابعاد دقیق عقده های لنفاوی گاو تعداد 400 نمونه عقده لنفاوی سالم از نواحی مختلف بدن گاو شامل عقده های لنفاوی فکی، بناگوشی، پشت حلقی جانبی، پیش کتفی یا گردنی سطحی، خاصره ای، پیش رانی یا زیرخاصره ای و پس زانویی یا رکبی از دو جنس نر و ماده و در سنین 1 تا 4 سال از کشتارگاه شهرکرد جمع آوری شد. پس از جمع آوری در هر کدام از نمونه ها طول، عرض و ضخامت با استفاده از کولیس اندازه گیری گردید و نتایج بدست آمده بین دو جنس و سنین مختلف از نظر آماری با آزمون های تی- استیودنت و دانکن آنالیز و مقایسه گردید که نتایج آن در متن به صورت جداولی آورده شده است. در بررسی نتایج مشخص گردید که در بین عقده های لنفاوی مورد بررسی بیشترین طول، عرض و ضخامت بترتیب در عقده های لنفاوی پیش کتفی ( 72.98 ± 1.37 میلیمتر)، خاصره ای (34.61 ± 9.94 میلیمتر) و پیش کتفی (16.18 ± 4.11 میلیمتر) و کمترین طول، عرض و ضخامت بترتیب در عقده های لنفاوی فکی (40.18 ± 8.01 میلیمتر)، فکی (22.37 ± 5.44) و خاصره ای (11.06 ± 1.94) مشاهده گردید. در مقایسه این فاکتورها در بین دو جنس، در جنس نر دارای ابعاد بزرگتری از ماده بود. در بین سنین مورد مطالعه نیز بیشترین ابعاد این عقده ها در سن 2 سالگی مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, مورفولوژی, مورفومتری, عقده های لنفاوی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202804,
author = {محمدپور, احمدعلی and بیژن رادمهر and مهداد آل علی دهکردی},
title = {مطالعه مورفولوژی و مورفومتری عقده های لنفاوی مهم گاو در بازرسی گوشت},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2006},
month = {August},
issn = {2423-5423},
pages = {13--18},
numpages = {5},
keywords = {مورفولوژی، مورفومتری، عقده های لنفاوی، گاو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه مورفولوژی و مورفومتری عقده های لنفاوی مهم گاو در بازرسی گوشت
%A محمدپور, احمدعلی
%A بیژن رادمهر
%A مهداد آل علی دهکردی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2006

[Download]