علوم پایه دانشگاه آزاد, دوره (15), شماره (58), سال (2006-3) , صفحات (494-503)

عنوان : ( مطالعه هیستوشیمیایی روند هیستوژنز بافت غضروفی در رت )

نویسندگان: جینا خیاط زاده , علیرضا فاضل , ناصر مهدوی شهری , کاظم پریور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تشکیل بافت غضروفی میان کنش های سلول - سلول و سلول با ECM موجب مهاجرت، تکثیر و تمایز سلولهای پیش ساز مزانشیمی می شوند. ترکیبات قندی (Glycoconjugates) در تنظیم هر یک از پدیده های فوق نقش اساسی دارند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی بعضی انواع گلیکوکانژوکه ها و قندی های انتهایی آنهاست که بر رشد و نمو طبیعی بافت غضروفی جسم مهره و اندام حرکتی موثرترند. به این منظور از جنینهای رت نژاد Wistar (E12 تا E21) نمونه برداری و پس از تهیه مقاطع بافتی، رنگ آمیزیهای H-E آلسین بلو (pH=1 , pH-2.5)، پاس و آبی تولوئیدین برای ردیابی ترکیبات قندی سولفاته و کربوکسیله، خنثی و متاکروماتیک انجام شد. با کمک لکتین MPA نیز پایانه قندی Gal Nac شناسایی گردید. مشخص شد که ترکیبات قندی کربوکسیله طی روزهای اولیه و ترکیبات قندی متاکرماتیک و سولفاته در مرحله بعدی ظاهر میشوند. واکنش ترکیبات قندی خنثی در مراحل میانی مطالعه مثبت بود. قند انتهایی G al Nac در ابتدای تجمع سلولهای مزانشیمی، در سطح سلولها و ECM ظاهر شد. در مرحله تمایز بافت غضروفی واکنش در جسم مهره تقریبا منفی اما در اندام حرکتی مثبت و داخل سلولی بود. لذا به نظر می رسد الگوی انتشار زمانی مکانی ترکیبات قندی و بخصوص انتهای قندی آنها نقش مهمی در وقوع کندروژنز بعهده دارد.

کلمات کلیدی

مطالعه هیستوشیمیایی روند هیستوژنز بافت غضروفی در رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202805,
author = {جینا خیاط زاده and علیرضا فاضل and مهدوی شهری, ناصر and کاظم پریور},
title = {مطالعه هیستوشیمیایی روند هیستوژنز بافت غضروفی در رت},
journal = {علوم پایه دانشگاه آزاد},
year = {2006},
volume = {15},
number = {58},
month = {March},
issn = {1682-0169},
pages = {494--503},
numpages = {9},
keywords = {مطالعه هیستوشیمیایی روند هیستوژنز بافت غضروفی در رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیستوشیمیایی روند هیستوژنز بافت غضروفی در رت
%A جینا خیاط زاده
%A علیرضا فاضل
%A مهدوی شهری, ناصر
%A کاظم پریور
%J علوم پایه دانشگاه آزاد
%@ 1682-0169
%D 2006

[Download]