پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, شماره (25), سال (2005-10) , صفحات (173-186)

عنوان : ( مقایسه روابط نحوی و نحوة بیان آن در زبان‌های فارسی و روسی )

نویسندگان: حسین لسانی , مریم شفقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گروه کلمه و یا ساخت جمله، تحت تاثیر ارتباط نحوی کلمات با یکدیگرند. کلمات، وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند، از لحاظ نحوی بر یکدیگر تاثیر می گذارند. در این تاثیر و رابطه درون نحوی است که می توان به سه نوع رابطه همسانی، وابستگی و دو طرفه اشاره کرد. رابطه همسانی آن است، که نقش اعضای تشکیل دهنده جمله یا گروه کلمه، به لحاظ نحوی با یکدیگر برابر باشند. برخلاف رابطه همسانی، در رابطه وابستگی نقش اعضا از یکدیگر متمایز است و حداقل یک عضو هسته و عضو یا اعضای دیگر، وابسته واقع می شوند. رابطه دو طرفه، بین نهاد و گزاره اتفاق می افتد. هر یک از روابط نحوی فوق به کمک ابزار نحوی خاصی بیان می شوند. که از آن جمله می توان به نقش نمای کسره و حروف اضافه، ترتیب قرارگیری کلمات، آهنگ و نقش نمای «را» در زبان فارسی، حروف اضافه، حروف ربط، ترتیب قرار گیری کلمات، آهنگ و پایانه صرفی در زبان روسی اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, نحو, رابطه نحوی, همسانی, وابستگی, رابطه دو طرفی, ابزار نحوی, رابطه مجانب, هدایت دستوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202807,
author = {حسین لسانی and شفقی, مریم},
title = {مقایسه روابط نحوی و نحوة بیان آن در زبان‌های فارسی و روسی},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2005},
number = {25},
month = {October},
issn = {2588-4123},
pages = {173--186},
numpages = {13},
keywords = {نحو، رابطه نحوی، همسانی، وابستگی، رابطه دو طرفی، ابزار نحوی، رابطه مجانب، هدایت دستوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روابط نحوی و نحوة بیان آن در زبان‌های فارسی و روسی
%A حسین لسانی
%A شفقی, مریم
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2005

[Download]