جستارهای نوین ادبی, شماره (2), سال (2006-8) , صفحات (13-23)

عنوان : ( نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقسیم مشهور و کهن کلمه در زبان عربی آن است که کلمه یا اسم است یا فعل و یا حرف . این تقسیم بندی حاکمیت و خدشه ناپذیری خود را در قرنها بر زبان عربی و نحویان عرب ،‌ مشروعیت بخشید . هر چند در تاریخ نحو چالشهایی بر سر این تقسیم بندی بوده است ، اما هیچ گاه به صورت یک نظریه مطرح نشده است . زبان شناسان معاصر عرب تلاشی در سامان مند نمودن نظریه ای جدید نموده اند که امید است این مقاله در بازنگری این مباحث راه تازه ای به تقسیم بندی جدید بگشاید .

کلمات کلیدی

, نحو عربی , کلمه , اسم , فعل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202816,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2006},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7187},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {نحو عربی ، کلمه ، اسم ، فعل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی
%A سیدی, سیدحسین
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2006

[Download]