تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-3)

عنوان : ( شعر مدرن ایران، کتاب مقدس )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تأثیر کتاب مقدس بر شعر مدرن ایران بررسی شده است. این بررسی در چند سطح ایماژها، مضمونها، روایتها، تأثیرات واژگانی ـ ترکیبی انجام گرفته است. شاعران مورد بررسی از گرایش های مختلف انتخاب شده اند و بنابراین نمایندگان جریانهای شعر مدرن ایران در این مقاله حضور دارند. همچنین در این تحقیق بعد تاریخی هم لحاظ شده است و سعی کرده ایم نشان دهیم که بازتاب کتاب مقدس در هر دوره تاریخی چه وضعیتی دارد.

کلمات کلیدی

, کتاب مقدس, شعر مدرن ایران, تأثیر و تأثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203041,
author = {زرقانی, سیدمهدی},
title = {شعر مدرن ایران، کتاب مقدس},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1735-1596},
keywords = {کتاب مقدس، شعر مدرن ایران، تأثیر و تأثر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شعر مدرن ایران، کتاب مقدس
%A زرقانی, سیدمهدی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2007

[Download]