مطالعات اسلامی, دوره (74), سال (2007-3) , صفحات (9-38)

عنوان : ( الجر علی الجوار فی القرآن الکریم )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الجر علی الجوار فی القرآن الکریم

کلمات کلیدی

الجر علی الجوار فی القرآن الکریم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203051,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {الجر علی الجوار فی القرآن الکریم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2007},
volume = {74},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {9--38},
numpages = {29},
keywords = {الجر علی الجوار فی القرآن الکریم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الجر علی الجوار فی القرآن الکریم
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2007

[Download]