پزشکی جندی شاپور, سال (2005-3)

عنوان : ( تغييرات هيستوپاتولوژيك مثانه پس از پيوند آن با ايليوم (يك مطالعه تجربي در سگ) )

نویسندگان: احمدرضا موثقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203076,
author = {موثقی, احمدرضا},
title = {تغييرات هيستوپاتولوژيك مثانه پس از پيوند آن با ايليوم (يك مطالعه تجربي در سگ)},
journal = {پزشکی جندی شاپور},
year = {2005},
month = {March},
issn = {2252-052X},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغييرات هيستوپاتولوژيك مثانه پس از پيوند آن با ايليوم (يك مطالعه تجربي در سگ)
%A موثقی, احمدرضا
%J پزشکی جندی شاپور
%@ 2252-052X
%D 2005

[Download]