علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-3) , صفحات (65-75)

عنوان : ( اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف )

نویسندگان: اعظم برزوئی , حمیدرضا خزاعی , فرج اله شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجائیکه خشکی به عنوان یکی ازمهم ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی شناخته شده است، آزمایشی به منظور بررسی اثر تنش خشکی برویژگی های فیزیولوژیک ومیزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف گندم، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا\" تصادفی و با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجراء شد . رقم دارای سه سطح ، تنش خشکی دارای دو سطح (تنش وعدم تنش خشکی) و زمان تنش خشکی دارای سه سطح (تنش در زمانهای 7، 17 و27 روز پس از گرده افشانی)بود. ارقام شامل، دو رقم چمران و الوند مقاوم به خشکی و رقم نوید حساس به خشکی بودند. نتایج آزمایش نشان داد اعمال تنش رطوبتی در زمان های مختلف گرده افشانی سبب کاهش مقدار نسبی آب گیاه (RWC)، شاخص پایداری غشاء سلول (MSI) و هم چنین شاخص کلروفیل برگ ارقام مختلف گندم گردید. میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانِ سوپر اکسید دسموتاز( SOD) و کاتالاز ( CAT) در شرایط تنش آب نیز به طور معنی داری افزایش یافتند. نتایج حاکی از آن بود که ارقام مقاوم چمران و الوند که تحت شرایط تنش رطوبتی از شاخص پایداری غشاء بالاتر،RWC کمتر و عدد کلروفیل متر پائین تری برخورداربودند، هم چنین بیشترین فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز و کاتالاز را نیز در مقایسه با رقم حساس نوید از خود نشان دادند.به نظر می رسد عدم افزایش کافی در میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در رقم نوید منجر به کاهش توانائی گیاه جهت تحمل صدمات ناشی از تنش خشکی می گردد، لذا رقم حساس به خشکی نوید با استفاده از مکانیزمهای اجتناب از خشکی همانند حفظ مقادیر بالاتر RWC ، کاهش سطح برگ و در نتیجه افزایش عدد کلروفیل متر به مقابله با تنش خشکی پرداخته است.

کلمات کلیدی

, : سوپر اکسید دسموتاز (SOD), شاخص پایداری غشاء (MSI), شاخص کلروفیل برگ , کاتالاز (CAT), مقدار نسبی آب (RWC).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203135,
author = {برزوئی, اعظم and خزاعی, حمیدرضا and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {5},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {65--75},
numpages = {10},
keywords = {: سوپر اکسید دسموتاز (SOD)، شاخص پایداری غشاء (MSI)، شاخص کلروفیل برگ ، کاتالاز (CAT)، مقدار نسبی آب (RWC).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف
%A برزوئی, اعظم
%A خزاعی, حمیدرضا
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]