جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (6), سال (2006-9) , صفحات (91-99)

عنوان : ( بررسی اثرات اصلاح داده های دما بر دقت محاسبات تبخیر و تعرق و مقایسه ی آن با نتایج به دست آمده از لایسیمتروزنی )

نویسندگان: امین علیزاده , محمد جواد خانجانی , حمید تراز , محمد رضا رهنورد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های بهبود مدیریت آب در مزرعه، برآورد دقیق آب مصرفی گیاه از طریق محاسبه ی تبخیر- تعرق است. بیشتر معادلات تبخیر- تعرق بر اساس داده های هواشناسی ایستگاههای مرجع به دست آمده اند، حال آن که داده های هواشناسی غالباً از ایستگاههای غیر مرجع به دست می آیند. استفاده از این داده ها برای برآورد تبخیر- تعرق، به منظور برنامه ریزی های توسعه ای، ممکن است موجب بروز خطاهای قابل ملاحظه ای شود. هم زمان با اندازه گیری تبخیر- تعرق لایسیمتروزنی، با استفاده از روش های مختلف مقادیر تبخیر- تعرق قبل و بعد از اصلاح دما، محاسبه گردید. اصلاح دما روی روش هارگریوز- سامانی تاثیری نداشت. سه روش تابشی: فائو 24، پریستلی- تایلور، جنسن- هیزپس، از اصلاح دما و استفاده از معادلات اصلاحی برای محاسبه ی تبخیر- تعرق روزانه مناسب تشخیص داده شدند.

کلمات کلیدی

بررسی اثرات اصلاح داده های دما بر دقت محاسبات تبخیر و تعرق و مقایسه ی آن با نتایج به دست آمده از لایسیمتروزنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203170,
author = {علیزاده, امین and محمد جواد خانجانی and حمید تراز and محمد رضا رهنورد},
title = {بررسی اثرات اصلاح داده های دما بر دقت محاسبات تبخیر و تعرق و مقایسه ی آن با نتایج به دست آمده از لایسیمتروزنی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2006},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {91--99},
numpages = {8},
keywords = {بررسی اثرات اصلاح داده های دما بر دقت محاسبات تبخیر و تعرق و مقایسه ی آن با نتایج به دست آمده از لایسیمتروزنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات اصلاح داده های دما بر دقت محاسبات تبخیر و تعرق و مقایسه ی آن با نتایج به دست آمده از لایسیمتروزنی
%A علیزاده, امین
%A محمد جواد خانجانی
%A حمید تراز
%A محمد رضا رهنورد
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2006

[Download]