علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (6), سال (2005-5) , صفحات (119-130)

عنوان : ( بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران )

نویسندگان: سید صفدر حسینی , محمد قربانی , منوچهر قهرمان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفاظت خاک یکی از روش های کاهش فرسایش و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت حفاظت خاک، در این مقاله با استفاده از 3150 نمونه از داده های میدانی در عرصه خاک استانهای شمالی و غربی ایران و بهره گیری از توابع انعطافپذیر و انعطاف ناپذیر و نیز محاسبه شاخص حفاظت خاک، درجه تاثیرگذاری حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم مورد ارزابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در این استانها حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم تاثیر مثبت داشته و دامنه تاثیرگذاری آن از 02/0 تا 35/0 درصد می‎باشد. بر اساس یافته‎های مطالعه، سرمایه گذاری بیشتر در عملیات حفاظت خاک به ویژه عملیات نوین حفاظتی از طریق پرداخت یارانه سبز و نیز تشویق کشاورزان به پذیرش این عملیات پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, شاخص حفاظت , توابع انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر, فرسایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203176,
author = {سید صفدر حسینی and قربانی, محمد and قهرمان زاده, منوچهر},
title = {بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {20},
number = {6},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {119--130},
numpages = {11},
keywords = {شاخص حفاظت ، توابع انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر، فرسایش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران
%A سید صفدر حسینی
%A قربانی, محمد
%A قهرمان زاده, منوچهر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]