علوم خاک و آب, دوره (20), شماره (2), سال (2007-3) , صفحات (296-308)

عنوان : ( اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی )

نویسندگان: نیما ترابی فارسانی , بیژن قهرمان , حیدرعلی کشکولی , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه‌‌گیری خصوصیات هیدرولیکی خاک و کاربرد آنها در مدل‌های مربوط به حرکت آب در خاک نقشی بنیادین در حل تعداد زیادی از مشکلات مدیریتی آب دارد که در این میان هدایت هیدرولیکی غیراشباع (Ku) به عنوان مهمترین پارامتر شناخته می‌شود. امروزه مدل‌های زیادی جهت تخمین Ku وجود دارد. در تحقیق حاضر با اندازه‌گیری Ku در سه مکان با بافت خاک متفاوت، دقت تخمین آن از چهار مدل راولز و براکنسیک، وریکن و همکاران، وستن و وستن و همکاران ارزیابی گردید. هدایت هیدرولیکی غیر اشباع هر مکان به روش نیم‌رخ آنی، مدل هیلل برای یک دوره 45 روزه اندازه‌گیری شد. در طی این دوره رطوبت خاک در نه فاصله زمانی برای حد فاصل‌های 10 سانتی متری عمق خاک توسط دستگاه TDRکه برای هر سه خاک واسنجی شده بود اندازه‌گیری شد. عمق نهایی اندازه‌گیری در دو مکان، 60 سانتیمتر و در مکان دیگر 30 سانتیمتر بود. مکش معادل هر رطوبت از منحنی رطوبتی مربوط به همان عمق که در مکش‌های کمتر از یک متر توسط میز شنی و در مکش‌های بیشتر از یک متر توسط صفحات تحت فشار برروی نمونه‌های دست نخورده به دست آمده بود، استخراج شد. ارزیابی آماری بین نتایج تخمینی و نتایج اندازه‌‌گیری نشان داد که با توجه به حساسیت زیاد Ku ، دو مدل وستن و راولز و براکنسیک در شرایطی که هدایت هیدرولیکی اشباع Ks توسط همین مدل‌ها تخمین زده شده باشد نتایج مطلوبی ارائه می‌کنند.

کلمات کلیدی

, زهکش داخلی, جریان غیر اشباع, مدل های تخمینی K, ارزیابی مدل‌های برآورد K, توابع انتقالی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203179,
author = {ترابی فارسانی, نیما and قهرمان, بیژن and حیدرعلی کشکولی and حسینی, سیدمحمود},
title = {اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی},
journal = {علوم خاک و آب},
year = {2007},
volume = {20},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8310},
pages = {296--308},
numpages = {12},
keywords = {زهکش داخلی، جریان غیر اشباع، مدل های تخمینی K، ارزیابی مدل‌های برآورد K، توابع انتقالی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی
%A ترابی فارسانی, نیما
%A قهرمان, بیژن
%A حیدرعلی کشکولی
%A حسینی, سیدمحمود
%J علوم خاک و آب
%@ 1735-8310
%D 2007

[Download]