پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-3) , صفحات (219-231)

عنوان : ( اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) )

نویسندگان: محمد جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , قربان نورمحمدی , فرخ درویش , علی قاضی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر ارزن، آزمایشی به ‌طور همزمان در بیرجند و سربیشه انجام شد. در این آزمایش پنج تیمار آبیاری (آبیاری مطلوب، تنش در مرحله رویشی، تنش در مرحله ظهور خوشه، تنش در مرحله پر شدن دانه و تنش در دو مرحله رویشی و پر شدن دانه) و پنج ژنوتیپ ارزن معمولی (محلی، K-C-M.2، K-C-M.4، K-C-M.6 و K-C-M.9) در یک طرح (کرتهای خرد شده) اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. تنش خشکی میزان پروتئین دانه، درجه لوله شدن برگ و میزان قندهای محلول برگ را افزایش داده و درصد جوانه‌زنی و میزان آب نسبی برگ را کاهش داد. اگرچه میزان پروتئین دانه و درصد جوانه‌زنی بذر ژنوتیپ‌ها تفاوت معنی داری نداشت، ولی درجه لوله شدن برگ و میزان قندهای محلول آن متفاوت بود. نتایج این آزمایش نشان داد که میزان قند، میزان آب نسبی برگ و درجه لوله شدن برگ هر یک به تنهایی نمی تواند به عنوان معیار گزینش ژنوتیپ‌های پر محصول در نظر گرفته شود. بنابراین توصیه می‌شود در گزینش ژنوتیپ‌های پر محصول از معیارهای دیگری نیز استفاده شود.

کلمات کلیدی

, ارزن معمولی, تنش خشکی, لوله شدن برگ, قندهای محلول, میزان آب نسبی برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203182,
author = {محمد جواد ثقه الاسلامی and کافی, محمد and اسلام مجیدی and قربان نورمحمدی and فرخ درویش and علی قاضی زاده},
title = {اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {219--231},
numpages = {12},
keywords = {ارزن معمولی، تنش خشکی، لوله شدن برگ، قندهای محلول، میزان آب نسبی برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)
%A محمد جواد ثقه الاسلامی
%A کافی, محمد
%A اسلام مجیدی
%A قربان نورمحمدی
%A فرخ درویش
%A علی قاضی زاده
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]