پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2004-3) , صفحات (151-159)

عنوان : ( بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده )

نویسندگان: محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه جارو به سطوح مختلف شوری، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و با دو تکرار در انستیتو تحقیقات کشاورزی پایدار کوردوبا، اسپانیا، انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از سطوح مختلف شوری معادل صفر، 5، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر که با ترکیب دو نمک NaClو CaCl2 به نسبت 2:1 به دست آمد. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، میزان کل جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بودند. نتایج حاصله نشان داد که تعداد نهایی بذور جوانه زده و درصد جوانه زنی با میزان شوری محیط نسبت عکس داشتند. حدود 91% بذور در آب مقطر جوانه زدند، ولی این میزان در شوری 20 دسی زیمنس بر متر به حدود 36 درصد کاهش پیدا کرد. افزایش شوری تا سطح 10 دسی زیمنس بر متر، تاثیر معنی‌داری بر خصوصیات جوانه زنی بذور نداشت. همچنین با افزایش شوری، مدت زمان لازم برای رسیدن به سطح 50 درصد جوانه‌زنی، از 28 ساعت در آب مقطر به 78 ساعت در 20 دسی زیمنس بر متر، رسید که این امر نشانگر به تاخیر افتادن جوانه‌زنی توده بذور با افزایش شوری می‌باشد. با توجه به کاهش خطی سرعت جوانه زنی در واکنش به افزایش شوری، به نظر می‌رسد که با افزایش شوری از سطح 30 دسی زیمنس بر متر، سرعت جوانه زنی بذور گیاه جارو به صفر برسد و شاید بتوان این حد را به عنوان آستانه تحمل جوانه زنی گیاه جارو به شوری در نظر گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص می‌شود که جوانه زنی گیاه جارو تحمل خوبی به سطوح بالای شوری داشته و به نظر می‌رسد ‌که می‌توان با اعمال مدیریت مناسب در مزرعه، استقرار مطلوبی را در شرایط وجود آب و خاک شور تضمین نمود.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, شوری, گیاه جارو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203183,
author = {کافی, محمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2004},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {151--159},
numpages = {8},
keywords = {جوانه زنی، شوری، گیاه جارو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده
%A کافی, محمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2004

[Download]