علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (4), سال (2007-3) , صفحات (257-268)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمیدرحیمیان , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی امکان ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نخود در شرایط کنترل شده با استفاده از دو ژنوتیپ متحمل به سرما (MCC252, MCC426) و یک ژنوتیپ حساس به سرما (MCC505) اجرا شد. ترکیب ژنوتیپ و خوسرمایی (خوسرمایی و عدم خوسرمایی) در پلات اصلی و درجه حرارت های صفر، 4-، 8-، 12-، 16- و 20- درجه سانتی گراد به عنوان پلات فرعی در نظر گرفته شدند. از نظر درصد بقای پس از اعمال تیمارهای یخ زدگی تفاوت بین ژنوتیپ ها معنی دار بود (P?0.05). براساس میانگین داده های حاصل از اثرات خوسرمایی و دماهای یخ زدگی، درصد بقای ژنوتیپ های MCC426 و MCC252 به ترتیب 41 و 32 درصد بیشتر از ژنوتیپ MCC505 بود. دمای کشنده برای 50 درصد گیاهان (LT50) و دمایی که سبب 50 درصد کاهش در وزن خشک گیاه شد (DMT50) در ژنوتیپ MCC426 به ترتیب 10.8- و 8.4- درجه سانتی گراد و پایین تر از ژنوتیپ حساس (MCC505) بود. با افزایش شدت یخ زدگی رشد گیاه در دوره بازیافت شدیدا کاهش یافت، به نحوی که در دمای -12?C وزن خشک گیاه و ارتفاع ساقه نسبت به تیمار صفر درجه سانتی گراد به ترتیب 63 و 66 درصد کاهش یافت. بیشترین خسارت یخ زدگی در ژنوتیپ حساس به سرما (MCC505) مشاهده شد به صورتی که تیمار دمایی -12oC سبب کاهش وزن خشک گیاه و ارتفاع این ژنوتیپ به میزان حدود 90 درصد شد، در حالی که در این تیمار دمایی در ژنوتیپ MCC426 وزن خشک و ارتفاع گیاه به ترتیب 55 و 49 درصد و ژنوتیپ MCC252 به ترتیب 60 و 54 درصد کاهش یافت. به نظر می رسد که استفاده از شرایط کنترل شده در تخمین LT50 و DMT50 برای ارزیابی تحمل به یخ زدگی در ژرم پلاسم نخود امکان پذیر است و در برنامه های اصلاحی از این روش می توان به گزینی لاین ها استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تحمل به یخ زدگی, خوسرمایی, نخود, LT50 و DMT50
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203185,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and حمیدرحیمیان and کافی, محمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {257--268},
numpages = {11},
keywords = {تحمل به یخ زدگی، خوسرمایی، نخود، LT50 و DMT50},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A حمیدرحیمیان
%A کافی, محمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]