علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-8) , صفحات (24-34)

عنوان : ( استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری )

نویسندگان: بهنام کامکار , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارایه راهکارهای مدیریتی جهت تخفیف اثرات تنش شوری بر رشد و عملکرد محصولات زراعی می تواند امکان استفاده از آبهای با کیفیت پایین را در زمینه تولید فراهم سازد. این تحقیق با هدف تعیین حساسترین دوره فنولوژیک گندم به شوری و تاثیرپذیرترین جزء عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت انجام شده است. آزمایش به شکل کشت در ماسه در قالب فاکتوریل و با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح شوری (شاهد، 200، 100 و 300 مول در متر مکعب از نسبت 1.10 کلرید کلسیم و کلرید سدیم) و سه دوره اعمال نمک (شامل اعمال نمک در سراسر فصل رشد، از مرحله دو برگی تا پایان مرحله گرده افشانی و از مرحله دو برگی تا مرحله غلاف رفتن) بود. نتایج حاصل از رابطه اونتوژنی مورد بررسی و ضرایب تجزیه علیت نشان داد که تعداد دانه در سنبله نسبت به متوسط وزن دانه، نقش موثرتری در عملکرد گندم داشت که نشان داد حساسیت گندم به شوری با گذشت زمان و در مرحله پر شدن دانه کاهش یافت. از سویی تعداد گلچه بارور در سنبلچه نیز اهمیت بیشتری در مقایسه با تعداد سنبلچه در سنبله داشت. بنابراین به نظر می رسد استفاده از راهکارهایی نظیر اختلاط مقطعی آب شور و شیرین در مراحل قبل از پر شدن دانه (مراحل تعیین تعداد دانه) می تواند در کاهش خسارت ناشی از تنش مفید باشد. همچنین مقایسه نتایج نشان داد که روش تجزیه علیت در مقایسه با روشهای تجزیه واریانس و روش ضرایب همبستگی ساده در مطالعه اجزای عملکرد، به ویژه در شرایط تنش کارآمدتر است.

کلمات کلیدی

, گندم, شوری, تجزیه علیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203214,
author = {کامکار, بهنام and کافی, محمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {19},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {24--34},
numpages = {10},
keywords = {گندم، شوری، تجزیه علیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری
%A کامکار, بهنام
%A کافی, محمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]