پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-3) , صفحات (156-170)

عنوان : ( اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 2- عملکرد و اجزای عملکرد )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر کاشت پاییزه بر عملکرد ارقام نخود

کلمات کلیدی

اجزا عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203224,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا},
title = {اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 2- عملکرد و اجزای عملکرد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {156--170},
numpages = {14},
keywords = {اجزا عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 2- عملکرد و اجزای عملکرد
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]