پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-3) , صفحات (143-155)

عنوان : ( اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 1- خصوصیات فنولوژیکی و مو )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر کاشت پاییزه بر خصوصیان فنولوژیک و مورفولوژیک ارقام نخود

کلمات کلیدی

, سرما,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203225,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا},
title = {اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 1- خصوصیات فنولوژیکی و مو},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {1},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {143--155},
numpages = {12},
keywords = {سرما، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 1- خصوصیات فنولوژیکی و مو
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2005

[Download]