علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-3) , صفحات (159-166)

عنوان : ( تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز )

نویسندگان: محمدجواد وریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با توجه به میزان تولید زیاد طالبی در ایران و ضایعات با لای آن ، همچنین عدم وجود روش فرآوری خاصی برای این گروه از محصولات کشاورزی انجام پذیرفت .برای انجام این پژوهش از کربنات کلسیم در چهار سطح و دو نوع محلول قندی ساکارز و مخلوط استفاده گردید .آزمایش در قالب کاملا تصادفی و به شیوه فاکتوریل صورت پذیرفت .

کلمات کلیدی

, طالبی, آب گیری اسمزی, کربنات کلسیم, محلول قندی, ویژگی های فیزیکی, شیمیایی و حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203228,
author = {وریدی, محمدجواد},
title = {تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {5},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {159--166},
numpages = {7},
keywords = {طالبی،آب گیری اسمزی، کربنات کلسیم،محلول قندی،ویژگی های فیزیکی،شیمیایی و حسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز
%A وریدی, محمدجواد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]