علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (5), سال (2007-1) , صفحات (180-193)

عنوان : ( عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین )

نویسندگان: احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , حسن محمد علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل موفق علف های هرز سویا با استفاده از متری بیوزین مستلزم در اختیار داشتن دانش کافی در مورد عکس العمل ژنوتیپ های مختلف به این علفکش می باشد. بر این اساس بررسی عکس العمل ژنوتیپ های مختلف به مقادیر مختلف این علفکش می تواند راهنمای مناسبی برای انتخاب ارقام مناسب برای کشت باشد. در این تحقیق، ابتدا آزمایشی به منظور انتخاب مقدار مناسب علفکش جهت تفکیک ارقام به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به دو صورت گلدانی و هیدروپونیک انجام شد. پس از آن، عکس العمل شانزده ژنوتیپ براساس مقادیر علفکش انتخاب شده به دو روش گلدانی در قالب طرح کرت های خرد شده به صورت کاملا تصادفی و هیدروپونیک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتاج آزمایش اول نشان داد که بهترین مقادیر علفکش متری بیوزین جهت گزینش ژنوتیپ های سویا در آزمایش گلدانی مقادیر بین 0.6 و 0.8 کیلوگرم در هکتار و در آزمایش هیدروپونیک 0.5 میلی گرم در لیتر از این علفکش می باشد. نتایج آزمایش دوم، ضمن نشان دادن همبستگی بین آزمایش گلدان با هیدروپونیک (r=0.68) نشان داد که بین ژنوتیپ های سویا از نظر درجه تحمل به علفکش متری بیوزین اختلاف معنی داری وجود دارد. ژنوتیپ های Colombus، L17، Century و Hill به عنوان ژنوتیپ های متحمل و ژنوتیپ های CN210، M12 و Clark به عنوان ژنوتیپ های حساس معرض شدند.

کلمات کلیدی

, متری بیوزین, گزینش, مقاومت به علفکش, سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203231,
author = {شریفی شریف آباد, احمد and باقری, عبدالرضا and وصال, سعیدرضا and حسن محمد علیزاده},
title = {عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
volume = {13},
number = {5},
month = {January},
issn = {1028-3099},
pages = {180--193},
numpages = {13},
keywords = {متری بیوزین، گزینش، مقاومت به علفکش، سویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین
%A شریفی شریف آباد, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A وصال, سعیدرضا
%A حسن محمد علیزاده
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]