علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد, دوره (12), شماره (1), سال (2007-3) , صفحات (17-28)

عنوان : ( بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکو 6000 )

نویسندگان: علی مرجانی , محمد فارسی , مجید رحیمی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانه زنی یکی از مهمترین مراحل رشد است که نیاز اولیه و اساسی برای داشتن تراکم مناسب گیاه در مزرعه محسوب می شود. هدف از این تحقیق ارزیابی واکنش ژنوتیپهای مختلف بومی و اصلاح شده نخود دیم به تنش رطوبتی در مرحله جوانه زنی و تعیین پارامترها و پتانسیل مناسب جهت گزینش ارقام متحمل به خشکی بود

کلمات کلیدی

, نخود دیم, جوانه زنی, پلی اتیلن گلیکول, خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203250,
author = {علی مرجانی and فارسی, محمد and مجید رحیمی زاده},
title = {بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکو 6000},
journal = {علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد},
year = {2007},
volume = {12},
number = {1},
month = {March},
issn = {1562-5559},
pages = {17--28},
numpages = {11},
keywords = {نخود دیم، جوانه زنی، پلی اتیلن گلیکول، خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکو 6000
%A علی مرجانی
%A فارسی, محمد
%A مجید رحیمی زاده
%J علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد
%@ 1562-5559
%D 2007

[Download]