علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (1), سال (2007-9) , صفحات (45-52)

عنوان : ( بررسی مزیت نسبی گندم آبی و دیم در دشت مشهد )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , حکیمه هاتف , علی اکبر سروری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی مزیت نسبی تولید گندم آبی و دیم در دشت مشهد می‌پردازد، هدف از این مطالعه، تحلیل اثرگذاری نهاده آب بر کشت و تولید گندم در دشت مشهد (با توجه به اینکه در این منطقه محدودکننده‌ترین نهاده در تولید کشا-ورزی کمبود آب در دسترس کشاورزان است) می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از اطلاعات سالهای 84-1376 که از منابع آماری مختلفی مانند سازمان جهاد کشاورزی، فائو و غیره بدست آمد، مزیت نسبی گندم آبی و دیم طی سالهای 1376 تا 1384 مورد محاسبه قرار گرفت. شاخص‌‌های مورد استفاده در این مطالعه شاخص هزینه منابع داخلی، شاخص نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص سودآوری خالص اجتماعی می‌باشند. نتایج نشان دهنده وجود مزیت نسبی تولید گندم آبی و دیم در دشت مشهد می‌باشند، اما مزیت نسبی تولید گندم دیم در این منطقه بیشتر از گندم آبی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, مزیت نسبی, گندم, آب, دشت مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203261,
author = {دانشورکاخکی, محمود and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and حکیمه هاتف and علی اکبر سروری},
title = {بررسی مزیت نسبی گندم آبی و دیم در دشت مشهد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {21},
number = {1},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {45--52},
numpages = {7},
keywords = {مزیت نسبی، گندم، آب، دشت مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مزیت نسبی گندم آبی و دیم در دشت مشهد
%A دانشورکاخکی, محمود
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A حکیمه هاتف
%A علی اکبر سروری
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]