مهندسی شیمی ایران, دوره (5), شماره (25), سال (2007-1) , صفحات (61-66)

عنوان : ( شبیه سازی تشکیل PBDEs با استفاده از مدل Tapl3 )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی , امین فرهودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلی برومودی فنیل اترها به عنوان بازدارنده شعله، در خیلی از وسایل استفاده می شوند، این وسایل بعد از استفاده، به عنوان زباله وارد مراکز دفن زباله شده، خاک را آلوده می کنند. سپس از طریق انتقال، باعث آلودگی آب و هوا نیز می شوند. شبیه سازی تشکیل آنها در سه محیط آب، خاک و هوا باعث تعیین میزان آنها در این سه محیط می شود، به طوری که برای این کار از مدل Tapl3استفاده شده است و تغییرات غلظت چهار پلی برومو دی فنیل اتر عمده در آب، خاک و هوا برحسب زمان تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که تترابرومودی فنیل اتر و دکابرومودی فنیل اتر به ترتیب بیشترین و کمترین غلظت را در سه محیط مذکور دارند.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, مدل Tapl3, پلی برومودی فنیل اتر, آب, خاک, هوا, آلودگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203289,
author = {موسوی, سیدمحمود and فرهودی, امین},
title = {شبیه سازی تشکیل PBDEs با استفاده از مدل Tapl3},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2007},
volume = {5},
number = {25},
month = {January},
issn = {1735-5400},
pages = {61--66},
numpages = {5},
keywords = {شبیه سازی، مدل Tapl3، پلی برومودی فنیل اتر، آب، خاک، هوا، آلودگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی تشکیل PBDEs با استفاده از مدل Tapl3
%A موسوی, سیدمحمود
%A فرهودی, امین
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2007

[Download]