دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2006-3)

عنوان : ( ساخت غربال مولکولی کربنی توسط فرآیند دو مرحله ای انسداد روزنه های کربن فعال )

نویسندگان: علی احمدپور , محمد مهدیارفر , علیمراد رشیدی , مجید عابدین زادگان عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر، یک روش جدید تهیه غربال های مولکولی کربنی ارائه گردیده که در آن از فرآیند دو مرحله ای رسوب گذاری کربن و انسداد روزنه ها بر روی پایه ای از جنس کربن فعال تجاری استفاده شده است. در این روش و در نخستین مرحله انسداد روزنه ها، از تجزیه حرارتی هیدروکربن های موجود در قیر قطران زغال سنگ استفاده گردید و در مرحله دوم برای کاهش بیشتر ابعاد روزنه ها تا مقدار مناسب، از تجزیه حرارتی بخار بنزن استفاده شد. نتایج نشان داده اند که در مرحله تجزیه حرارتی هیدروکربن ها، یک ساختار متخلخل یکنواخت با ابعاد روزنه هایی حدود Å 5 در کربن بوجود می آید و در مرحله دوم، قطر روزنه ها در محصول به حدود Å 4 کاهش می یابد. این عمل، جداسازی سینتیکی اکسیژن از نیتروژن توسط ماده متخلخل بوجود آمده را امکان پذیر می سازد. همچنین در بررسی های به عمل آمده، اثر دما و زمان تجزیه حرارتی بخار بنزن نیز به منظور یافتن شرایط بهینه، مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, غربال مولکولی کربنی, جداسازی هوا, ترسیب شیمیایی بخار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203302,
author = {احمدپور, علی and محمد مهدیارفر and علیمراد رشیدی and مجید عابدین زادگان عبدی},
title = {ساخت غربال مولکولی کربنی توسط فرآیند دو مرحله ای انسداد روزنه های کربن فعال},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1028-3080},
keywords = {غربال مولکولی کربنی، جداسازی هوا، ترسیب شیمیایی بخار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت غربال مولکولی کربنی توسط فرآیند دو مرحله ای انسداد روزنه های کربن فعال
%A احمدپور, علی
%A محمد مهدیارفر
%A علیمراد رشیدی
%A مجید عابدین زادگان عبدی
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2006

[Download]