پژوهش زنان, دوره (4), شماره (3), سال (2006-10) , صفحات (97-116)

عنوان : ( دانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی دانش بومی جنسیتی است، به عبارت دیگر قرار است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دانش کشاورزی زنان با مردان متفاوت است؟ بدین منظور با استفاده از تحقیقات میدانی و تکنیک های ‹ارزیابی مشارکتی روستایی›، کتابخانه ای و اسنادی تعداد150 خانوار از 22 روستای شهرستان نیشابور به صورت تصادفی ساده انتخاب و زنان روستایی نمونه در تابستان 1382 مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که اولا زنان روستایی نمونه از دانش کشاورزی خوبی برخوردارند و دیگر آن که با استفاده از آزمون فریدمن و با ضریب اطمینان بالای 99% تایید گردید که میزان دانش کشاورزی آنان در مراحل مختلف تولید متفاوت است. به طور مشخص تر نتایج نشان داد که بیشترین دانش آنان در مرحله کاشت محصول و به ویژه در کشتهای معیشتی و کمترین دانش آنها به روش های شیمیایی مبارزه با آفات زراعی مربوط می شود.

کلمات کلیدی

جنسیت . دانش کشاورزی بومی . زنان روستایی نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203311,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {دانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی},
journal = {پژوهش زنان},
year = {2006},
volume = {4},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-1693},
pages = {97--116},
numpages = {19},
keywords = {جنسیت . دانش کشاورزی بومی . زنان روستایی نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J پژوهش زنان
%@ 1735-1693
%D 2006

[Download]