علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-1)

عنوان : ( تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز )

نویسندگان: محسن محمودنیامیمند , محمد فارسی , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , جعفر ذوالعلی (دانشجو) ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان بذرالبنج منبع مهمی از آلکالوئیدهای تروپانی هستند. این مواد در ریشه گیاه تولید شده و سپس به قسمتهای هوایی گیاه منتقل می‌شوند. باکتری Agrobacterium rhizogenes ، عامل بیماری ریشه مویین در گیاهان است. ریشه‌های مویین حاصل از تلقیح قطعات برگی گیاه بذرالبنج با این باکتری، قادر به باززایی به گیاه کامل هستند. این تحقیق با هدف بررسی ثبات ژنتیکی در گیاهان باززایی شده و نتاج آنها و مقایسه میزان رشد ریشه در گیاهان تراریخت با گیاهان معمولی صورت گرفت. قطعات برگی و گره‌ای از گیاهان بذرالبنج، با باکتری A. rhizogenes نژاد LBA9402 تلقیح گردید. ریشه‌های مویین پس از ظهور در محیط کشت مایع B5تثبیت شدند. سپس کشت‌های ریشه موئین جهت باززایی به محیط کشت‌های جامد MS و B5 با ترکیبات مختلف هورمون‌های اکسینی و سیتوکنینی منتقل گردیدند گیاهان تراریخت باززایی شده از لحاظ ظاهری تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر و با گیاهان شاهد نشان دادند و از لحاظ شکل و اندازه برگها و همچنین تولید گل و بذر تفاوت زیادی در بین آنها وجود داشت. نتایج حاصل از آزمایشاتPCR برای ژن rolB از T-DNA باکتری، ماهیت تراریختی گیاهان باززایی شده را تایید نمود.

کلمات کلیدی

, ریشه مویین, آلکالوئیدهای تروپانی, Agrobacterium rhizogenez, Hyoscyamus muticus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203369,
author = {محمودنیامیمند, محسن and فارسی, محمد and مرعشی, سیدحسن and شهریاری احمدی, فرج اله and جعفر ذوالعلی (دانشجو)},
title = {تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {January},
issn = {1029-4791},
keywords = {ریشه مویین، آلکالوئیدهای تروپانی، Agrobacterium rhizogenez; Hyoscyamus muticus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز
%A محمودنیامیمند, محسن
%A فارسی, محمد
%A مرعشی, سیدحسن
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A جعفر ذوالعلی (دانشجو)
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]