کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (4), سال (2007-3) , صفحات (127-150)

عنوان : ( بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار )

نویسندگان: محمد زره ساز , سیدرحمت اله فتاحی , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت کاربران (دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد) از تعامل با این نرم‌افزار می باشد. از هدفهای دیگر این پژوهش، سنجش تأثیر متغیرهایی چون رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سواد کتابخانه‌ای، سواد رایانه‌ای و سابقه و میزان آشنایی با فهرست رایانه‌ای بر رضایت کاربران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هستند که عضو کتابخانه دانشکده می باشند. از کل جامعه پژوهش که 1308 نفر بودند بر اساس فرمول کرجسی و مورگان نمونه گیری طبقه بندی انجام شد و حجم نمونه 298 نفر تعیین گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد وضعیت مواردی چون صفحه‌های نمایش اطلاعات نرم‌افزار، واژگان و پیامهای نرم‌افزار، یادگیری چگونگی کار با نرم‌افزار، راهنمای نرم‌افزار و قابلیتها و امکانات نرم‌افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده در این پژوهش، در حد متوسط است. همچنین، دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم‌افزار سیمرغ رضایت دارند. همچنین، بین میزان رضایت دانشجویان رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی از تعامل با نرم‌افزار سیمرغ، تفاوتی معنادار وجود ندارد. در مقابل، بین میزان رضایت دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از تعامل با نرم‌افزار سیمرغ تفاوتی معنادار وجود دارد و میزان رضایت دانشجویان کارشناسی بیشتر است. بین سابقه و میزان آشنایی دانشجویان با نرم‌افزار سیمرغ و همچنین سواد کتابخانه‌ای با میزان رضایت آنها از تعامل با این نرم‌افزار، رابطه‌ای معنادار وجود ندارد. در مقابل، رابطه‌‌ای معنادار میان سواد رایانه‌ای و میزان رضایت آنها از تعامل با نرم‌افزار سیمرغ، وجود دارد.

کلمات کلیدی

محیط رابط کاربر فهرستهای رایانه ای کاربران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203373,
author = {زره ساز, محمد and فتاحی, سیدرحمت اله and داورپناه, محمدرضا},
title = {بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2007},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {127--150},
numpages = {23},
keywords = {محیط رابط کاربر فهرستهای رایانه ای کاربران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار
%A زره ساز, محمد
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2007

[Download]