دانشور پزشکی, سال (2007-3) , صفحات (61-84)

عنوان : ( بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی عملکرد شر کتهای تعاونی کشاورزان استان خراسان بزرگ پرداخته است.اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:1- تعیین سطح عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی در سازماندهی کشاورزان در بخش کشاورزی 2- تعیین سطح عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی در تامین نیازمندیهای کشاورزان عضو.این تحقیق از نظرهدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. در این تحقیق از روش زمینه یابی که یکی از شیوه های تحقیق توصیفی است استفاده شده است.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و،مطالعه اسناد و مدارک بوده است.برای ارزیابی متغیر ها، پرسشنامه محقق ساخته بکار گرفته شده است .برای احراز اطمینان از میزان اعتبار پرسشنامه ها ازضریب آلفای کرانباخ و نرم افزار spss استفاده شده است .ضریب الفای کرانباخ برای پرسشنامه 20سئوالی که مربوط به بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده در بخش کشاورزی می باشد برابر با 88%محاسبه گردید و ضریب الفای کرانباخ برای پرسشنامه 56 سئوالی که مربوط به بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی در تامین نیازمندیهای اعضاء می باشد ، برابر با 81% محاسبه گردید ،که این ارقام میزان اعتبار بالای پرسشنامه ها را نشان میدهد. با استفاده ارروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو مرحله ای، حجم نمونه آماری به شرح زیر تعیین گردید.در مرحله اول از میان 22 شهر ستان استان خراسان 3شهرستان (بجنورد ، فردوس و مشهد ) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. در مرحله دوم ازمیان 48 شرکت تعاونی کشاورزی فعال با 36195 نفر عضو ،در3شهرستان (بجنورد ، فردوس و مشهد ) به طورکاملا تصادفی 15 شرکت وتعداد 300عضو به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی برگزیده شدند که بدین منظور در هر شهرستان تعداد 100 عضو به صورت کاملا تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند.برای آزمون فرضیات تحقیق از آماره آزمونt استفاده شده است.. فرضیه های این تحقیق تایید نشده است.نتایج تحقیق نشان میدهد، عملکردشرکتهای تعاونیهای کشاورزی بالاتر ازحد متوسط و کمتر از حد موفق ارزیابی شده است.کمبود سرمایه و اعتبارات لازم و عدم تامین نیازها و خواسته های اعضا ,عدم مشارکت اعضاء در فعالیت ها و تعاملات با شرکتهای تعاونی کشاورزی مهمترین عوامل موثر در عدم موفقیت شرکتهای تعاونی کشاورزی شناخته شدند.

کلمات کلیدی

, شرکتهای تعاونی کشاورزی, مشارکت اعضاء , عملکرد, , نیازمندیهای کشاورزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203405,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {2716-9723},
pages = {61--84},
numpages = {23},
keywords = {شرکتهای تعاونی کشاورزی- مشارکت اعضاء - عملکرد- - نیازمندیهای کشاورزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ
%A لطیفیان, احمد
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2007

[Download]