مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (1), شماره (3), سال (2006-3) , صفحات (3-29)

عنوان : ( نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان )

نویسندگان: بهروز مهرام , پرویز ساکتی , اکبر مسعودی , محمود مهر محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نقش مولفه های برنامه درسی در کاهش هویت علمی دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, برنامه درسی پنهان, هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203426,
author = {مهرام, بهروز and پرویز ساکتی and اکبر مسعودی and محمود مهر محمدی},
title = {نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2006},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {1735-4986},
pages = {3--29},
numpages = {26},
keywords = {برنامه درسی پنهان، هویت علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان
%A مهرام, بهروز
%A پرویز ساکتی
%A اکبر مسعودی
%A محمود مهر محمدی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2006

[Download]