نامه مفید, دوره (13), شماره (59), سال (2007-5) , صفحات (19-32)

عنوان : ( هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی

کلمات کلیدی

هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203484,
author = {شعبانی ورکی, بختیار},
title = {هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی},
journal = {نامه مفید},
year = {2007},
volume = {13},
number = {59},
month = {May},
issn = {1027-9938},
pages = {19--32},
numpages = {13},
keywords = {هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J نامه مفید
%@ 1027-9938
%D 2007

[Download]