آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, دوره (42), شماره (3), سال (2006-8) , صفحات (417-437)

عنوان : ( انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr )

نویسندگان: ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر , مجتبی مرادزاده اسکندری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr

کلمات کلیدی

انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203502,
author = {بقائی راوری, ساره and فلاح رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز and شکوهی فر, فرهاد and مجتبی مرادزاده اسکندری},
title = {انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr},
journal = {آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology},
year = {2006},
volume = {42},
number = {3},
month = {August},
issn = {1026-5007},
pages = {417--437},
numpages = {20},
keywords = {انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr
%A بقائی راوری, ساره
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%A شکوهی فر, فرهاد
%A مجتبی مرادزاده اسکندری
%J آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology
%@ 1026-5007
%D 2006

[Download]