علوم زمین-Ulum-i Zamin, ( ISI ), سال (2006-3)

عنوان : ( کانسار طلای مزوزونال کوهزایی (پیروتیت - پیریت - آرسنوپیریت) طرقبه در پهنه زون برشی واقع در تونالیت - )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , احسان ترابیان کاخکی , باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Abstract : کانى سازى طلاى طرقبه در زون برخورد قاره اى، که در اواخر پالئوزوئیک و اوایل مزوزوئیک بین صفحه های توران و ایران رخ داده است، قرار دارد. قدیمى ترین واحدهاى سنگى شامل سنگهاى متاافیولیت (بقایاى پوسته اقیانوسى دیرینه تتیس)، اسلیت، فیلیت و کوارتزیت (سنگهاى فلیش دگرگون شده) هستند. کوهزایى هرسینین (اواخر پالئوزوئیک) موجب دگرگونى ناحیه اى درجه پایین شده است. تونالیت تا گرانودیوریت مناطق وکیل آباد، دهنو و طرقبه در اوایل تریاس در مجموعه فوق نفوذ و موجب دگرگونى همبرى و در مناطق خاص باعث ایجاد زونهاى محدود اسکارن تشکیل شده اند. پذیرفتارى مغناطیسى تونالیت- گرانودیوریت در حدود [SI] 5-10×5/4 و لذا از نوع سرى ایلمنیت یا گرانیتهاى احیایى است. محلول کانه دار غنى از سیلیس در فضاى زونهاى برشى موجب کانى سازى طلا شده است. زونهاى برشى سنگهاى تونالیت- گرانودیوریت و اسلیت را قطع کرده است. سن کانى سازى جوان تر از واحدهاى سنگى میزبان است. پاراژنز کانیایى از عمق به سطح (1) پیروتیت + آرسنوپیریت ± طلا (2) پیریت + آرسنوپیریت ± طلا و (3) پیریت ± طلا+ گالن است. طلا بیشتر با پیریت و آرسنوپیریت همراه است. طلا و آرسنیک همبستگى خوبى دارند. میزان فراوانى عناصر Cu,Pb,Hg,Sb,Ag,Bi,W در این سیستم نسبتاً کم است. عیار طلا بین ppm5/0 تا ppm5 تغییر مى کند و میانگین آن کمتر از ppm5 است. عرض زون کانى سازى بین 4/0 تا 5/2 متر است. کانسار طلاى طرقبه از نوع مزوزونال کوهزایى است. محلول کانه ساز در مجموع حالت احیایى داشته و میزان غلظت گوگرد نیز کم بوده است. T= 420˚C, PH=7, Log fO2 < -40, Log fS2 < -14 Subject List : Gold

کلمات کلیدی

, Gold, Toghabeh,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203506,
author = {کریم پور, محمدحسن and ترابیان کاخکی, احسان and باباخانی},
title = {کانسار طلای مزوزونال کوهزایی (پیروتیت - پیریت - آرسنوپیریت) طرقبه در پهنه زون برشی واقع در تونالیت -},
journal = {علوم زمین-Ulum-i Zamin},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1023-7429},
keywords = {Gold; Toghabeh; Mashhad;},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانسار طلای مزوزونال کوهزایی (پیروتیت - پیریت - آرسنوپیریت) طرقبه در پهنه زون برشی واقع در تونالیت -
%A کریم پور, محمدحسن
%A ترابیان کاخکی, احسان
%A باباخانی
%J علوم زمین-Ulum-i Zamin
%@ 1023-7429
%D 2006

[Download]