پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2005-3) , صفحات (67-78)

عنوان : ( بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

...............

کلمات کلیدی

, زعفران, بنه, فتوپریود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203511,
author = {کوچکی, علیرضا and گنجعلی, علی},
title = {بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {زعفران- بنه- فتوپریود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ
%A کوچکی, علیرضا
%A گنجعلی, علی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]