علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2007-3) , صفحات (83-95)

عنوان : ( مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , جواد بداغ جمالی , سیدحسن مرعشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شواهد موجود حاکی از آن است که پدیده تغییر اقلیم در مناطق خشک و نیمه خشک از طریق کاهش میانگین بارش سالانه و افزایش تبخیر و تعرق بالقوه به دلیل افزایش دما، باعث کاهش سرعت رشد گندم شده که این امر کاهش عملکرد را بدنبال خواهد داشت. از اینرو این تحقیق بمنظور ارزیابی اثرات تغییر میزان بارندگی و دما بر سرعت رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری در شرایط تغییر اقلیم انجام شد. مدل WOFOST برای شرایط کنونی و در شرایط اقلیمی سالهای 2025 و 2050 بر اساس نتایج حاصل از مدل گردش عمومی UKMO اجرا شده و تغییرات رشد و عملکرد گندم تحت شرایط اقلیمی حاضر و شرایط تغییر اقلیم مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی رشد گندم دیم نشان داد که سرعت رشد گندم رقم سرداری در 12 ایستگاه مورد مطالعه برای سالهای 2025 و 2050 میلادی به ترتیب به میزان 30-21 و 41-32 درصد کاهش خواهد یافت. در همین رابطه علی رغم اثرات مثبت بالا رفتن غلظت گازکربنیک آتمسفر، عملکرد گندم دیم در مناطق دیم خیز کشور کاهش خواهد یافت. این کاهش در قسمت های شرقی کشور (نظیر استان خراسان) در مقایسه با قسمت های غربی کشور به دلیل کاهش بیشتر نزولات شدیدتر خواهد بود. بر اساس این نتایج میانگین کاهش عملکرد گندم دیم در ایستگاههای مطالعه شده برای سالهای 2025 و 2050 میلادی به ترتیب برابر با 20.6 و 28.8 درصد نسبت به میانگین فعلی می باشد. نتایج حاصل از اجرای مدل WOFOST تحت 100 سناریوی ساختگی تغییر اقلیم نیز نشان داد عملکرد گندم دیم در تمامی مناطق کشت گندم دیم کشور در شرایط تغییر اقلیم کاهش خواهد یافت. بر اساس این نتایج احتمال کاهش عملکرد قابل توجه بوده و میانگین این کاهش (بالاترین احتمال) در حدود 18 درصد برای سال 2025 و در حدود 24 درصد برای سال 2050 میلادی خواهد بود. ین

کلمات کلیدی

, کلید واژه: گندم دیم, تغییر اقلیم, سرعت رشد, عملکرد, رقم سرداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203554,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and جواد بداغ جمالی and مرعشی, سیدحسن},
title = {مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {20},
number = {7},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {83--95},
numpages = {12},
keywords = {کلید واژه: گندم دیم، تغییر اقلیم، سرعت رشد، عملکرد، رقم سرداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A جواد بداغ جمالی
%A مرعشی, سیدحسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]