علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2006-9) , صفحات (163-170)

عنوان : ( بررسی پروتئوم برگ ژنوتیپ های نخود مقاوم و حساس در واکنش به بیماری برق زدگی )

نویسندگان: حانیه گیوه چی , عبدالرضا باقری , فرهاد شکوهی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پروتئوم برگ ژنوتیپ های نخود مقاوم و حساس در واکنش به بیماری برق زدگی

کلمات کلیدی

, ژنوتیپ های مقاوم و حساس, برق زدگی, پروتئین های دفاعی, SDS-PAGE
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203570,
author = {گیوه چی, حانیه and باقری, عبدالرضا and شکوهی فر, فرهاد},
title = {بررسی پروتئوم برگ ژنوتیپ های نخود مقاوم و حساس در واکنش به بیماری برق زدگی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {7},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {163--170},
numpages = {7},
keywords = {ژنوتیپ های مقاوم و حساس، برق زدگی، پروتئین های دفاعی، SDS-PAGE},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پروتئوم برگ ژنوتیپ های نخود مقاوم و حساس در واکنش به بیماری برق زدگی
%A گیوه چی, حانیه
%A باقری, عبدالرضا
%A شکوهی فر, فرهاد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]