پژوهشنامه علوم سیاسی, سال (2006-3)

عنوان : ( نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف

کلمات کلیدی

نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203577,
author = {خلیلی, محسن},
title = {نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {2783-1469},
keywords = {نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف
%A خلیلی, محسن
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 2783-1469
%D 2006

[Download]