خون, سال (2006-4)

عنوان : ( طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل )

نویسندگان: سید جواد حسینی , دکتر علیرضا زمردی پور , راضیه جلال , دکتر فرزانه صابونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کراتینوسیت یک مدل مناسب برای بیان ژن به صورت ex vivo برای رهاسازی سیستمیک پروتئین است. با توجه به این نکته عناصر کنترلی اختصاصی کراتینوسیت ها، گزینه های مناسبی برای بیان ژن با واسطه کراتینوسیت ها هستند. در پژوهش حاضر یک وکتور برای بیان اختصاصی پروتئین های نوترکیب در کراتینوسیت های اپیدرم با استفاده از پروموتر ژن کراتین – 14 انشانی طراحی گردید. توانایی پلاسمید ساخته شده به وسیله بیان cDNA فاکتور انعقادی IX انسانی در کراتینوسیت های اولیه انسانی نشان داده شد.

کلمات کلیدی

, فاکتور IX, کراتینوسیت, کراتین - 14, ژن درمانی سوماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203588,
author = {سید جواد حسینی and دکتر علیرضا زمردی پور and جلال, راضیه and دکتر فرزانه صابونی},
title = {طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل},
journal = {خون},
year = {2006},
month = {April},
issn = {1027-9520},
keywords = {فاکتور IX، کراتینوسیت، کراتین - 14، ژن درمانی سوماتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل
%A سید جواد حسینی
%A دکتر علیرضا زمردی پور
%A جلال, راضیه
%A دکتر فرزانه صابونی
%J خون
%@ 1027-9520
%D 2006

[Download]